People

Advisory

(details of the members to be updated soon)

 • Manoj Kumar Sinha
 • Ranjana Srivastava
 • Meena Jha

Board

 • Ashutosh Srivastava
 • Vikram Srivastava
 • Anant Ranjan
 • Pradeep Narayanan
 • Ravi Prakash
 • Uday Shankar
 • Pushpam
 • Preet Kumar Sinha
 • Promila Sharma

Team

 • Afsana Ahmed
 • Avinash Chowdhury
 • Brij Kumar Nag
 • Dharmendra Kumar Nag
 • Hraday Pratap Singh
 • Kalandari Bai
 • Kalpana Deep
 • Mithlesh Karma
 • N Rebecca Devi (Consultant)
 • Nidhi Srivastava
 • Rajeev Kumar (Consultant)
 • Sandeep Poyam
 • Seema Sahu
 • Sangeeta
 • Vikram Srivastava
 • Zafar Khan

Consultants

 • Rajeev Kumar (Consultant)
 • N Rebecca Devi (Consultant)
 • Annu Tripathi (Consultant)

Comments are closed